Skip to content

Flavour worth seeking out

Fresh and local

Provenance is at the heart of our menus and Hywel has worked hard to build a trusted team of suppliers over the years. His whole ethos is to showcase local produce and let their natural flavours sing. He believes that when it’s in season, it’s at it best, so his menus beautifully mirror the culinary calendar.

Tarddle yw gwraidd ein bwydlenni. Mae Hywel wedi gweithio’n galed i adeiladu tîm o gyflenwyr y mae ganddo ffydd ynddynt dros y blynyddoedd. Ei holl ethos yw arddangos cynnyrch lleol a gadael i’w blasau naturiol ddisgleirio. Ei gred yw bod rhywbeth ar ei orau yn ei dymor, felly mae ei fwydlenni’n adlewyrchu’r calendr coginio’n hyfryd.

AW108699-Enhanced-NR

Our trusted suppliers

Oxwich Bay lobster and bass
When you sit in the restaurant and look out at sea, keep an eye out for the different coloured fishing boats. Paul has the red one, Jim has the blue, and Kevin has the yellow boat. Between them, they fish for lobster and bass, and they walk straight into our kitchen with their fresh catches minutes after stepping foot out of their boats onto the beach.

Gower salt marsh lamb
For Hywel, Gower Salt Marsh Lamb is ‘the best lamb in the world.’ Sourced just a few miles away, the lamb is farmed on the north coast of Gower. The lambs graze on this tidal marsh feeding on salt marsh grasses, Samphire, Sorrel, Sea Lavender and Thrift. This gives the Lamb a unique flavour and its internationally recognised protected status.

Selwyn’s Seafoods
On the shores of north Gower, this small family-run business produces seaweed, fish and shellfish products. Selwyn supplies us with the laver bread that goes into our special homemade loaves.

Towy Valley Fish and Game
Andrew runs a small game and fish company in Carmarthen, and he supplies us with most of the fallow and red deer we use at Beach house, along with some bass.

Cosyn Cymru
Carrie Rimes of Cosyn Cymru is from Hywel’s hometown of Bethesda in North Wales, and makes the delightful Brefu bach that’s on our cheese boards and in some of our dishes throughout the year.

Ancre Hill Estates
This Mounmouthsire estate on the edge of the Wye Valley produces organic and biodynamic wines. We’re excited to have such fantastic wines being produced here in South Wales!

Ellis Eggs
We get our eggs from this small egg producer from Kidwelly, near Llanelli.

Myrddin Heritage
Owen and Tanya at Myrddin Heritage in Carmarthenshire supply us with pork belly, which you’ll find across many of our dishes throughout the year.

the sea

Ein cyflenwyr ffyddlon

Cimwch a draenog y môr Bae Oxwich
Pan fyddwch yn eistedd yn y bwyty ac yn edrych allan ar y môr, cadwch lygad am y cychod pysgota o wahanol liwiau. Un Paul yw’r un coch, un Jim yw’r un glas ac un Kevin yw’r un melyn. Rhyngddyn nhw, maen nhw’n pysgota am gimwch a draenog y môr, ac maen nhw’n cerdded yn syth mewn i’n cegin ni gyda’u pysgod ffres funudau ar ôl neidio allan o’u cychod ac ar y traeth.

Cig oen morfa heli’r Gŵyr
I Hywel, Cig Oen Morfa Heli’r Gŵyr yw’r ‘cig oen gorau yn y byd’. Mae’r ŵyn yn dod o ychydig filltiroedd i ffwrdd ac yn cael eu magu ar arfordir gogleddol y Gŵyr. Mae’r ŵyn yn pori ar weiriau morfa heli, sef llyrlys, suran, Lafant y Môr a Chlustog Fair ar y morfa llanw. Mae hyn yn rhoi blas unigryw i’r cig oen ac mae’n statws gwarchodedig a gydnabyddir yn rhyngwladol.

Selwyn’s Seafoods
Ar lannau gogledd y Gŵyr, mae’r busnes bach teuluol hwn yn cynhyrchu cynnyrch gwymon, pysgod a physgod cregyn. Mae Selwyn yn cyflenwi’r bara lawr i ni sy’n mynd mewn i’n torthau cartref arbennig.

Towy Valley Fish and Game
Mae Andrew’n rhedeg cwmni helgig a physgod yng Nghaerfyrddin, ac mae’n ein cyflenwi â’r rhan fwyaf o’r cig carw rydyn ni’n ei ddefnyddio yn Beach House, ynghyd ag ychydig o ddraenog y môr.

Cosyn Cymru
Mae Carrie Rimes o Cosyn Cymru yn dod o gartref Hywel sef Bethesda yng Ngogledd Cymru, ac mae’n gwneud y Brefu bach hyfryd sydd ar ein byrddau caws ac yn rhai o’n prydau drwy gydol y flwyddyn.

Ancre Hill Estates
Mae’r ystâd hon yn Sir Fynwy ar gyffiniau Dyffryn Afon Gwy yn cynhyrchu gwin organig a biodeinamig. Rydym yn llawn cyffro i gael gwinoedd mor wych yn cael eu cynhyrchu yma yn Ne Cymru!

Ellis Eggs
Rydym yn cael ein hwyau o’r cynhyrchydd wyau bach o Gydweli, ger Llanelli.

Myrddin Heritage
Mae Owen a Tanya yn Myrddin Heritage yn Sir Gaerfyrddin yn ein cyflenwi â bola mochyn, sydd i’w gael yn nifer o’n prydau drwy gydol y flwyddyn.

Gower PYO
Rydym yn cael mefus, mafon a ffa drwy gydol misoedd yr haf gan Jess yn PYO yn Scurlage ar y Gŵyr.