Skip to content

Hywel announced to his parents that he wanted to become a chef at the tender age of 12.  Not even he remembers who or what influenced his decision but we’re so glad something clearly did.  When Hywel says he will do something then it happens. His first foray into the kitchen began at Coleg Menai in Bangor, before being sent to work at the Lanesborough in London one summer by his lecturer. He quickly navigated the culture shock of moving from his rural Welsh-speaking environment in Bethesda, to the super busy and English-speaking environment in the kitchen in the big smoke. His next role was with Simon Radley at the Michelin-starred Chester Grosvenor, rising to Sous Chef before returning to Wales under Shane Hughes at Ynyshir, near Machynlleth. Together they achieved three Rosettes and a Michelin star at this now iconic Welsh food destination.

Dywedodd Hywel wrth ei rieni ei fod am fod yn gogydd pan oedd yn 12 oed. Dydy e hyd yn oed ddim yn cofio pwy neu beth ddylanwadodd ar y penderfyniad hwn ond yn sicr fe wnaeth y penderfyniad iawn! Pan fydd Hywel yn dweud y bydd yn gwneud rhywbeth yna mae’n cadw at ei air. Mentrodd i’r gegin am y tro cyntaf yng Ngholeg Menai ym Mangor, cyn cael ei anfon i weithio yn y Lanesborough yn Llundain un haf gan ei ddarlithydd. Daeth yn gyfarwydd yn gyflym iawn â’r sioc ddiwylliannol o symud o’i amgylchedd gwledig Gymraeg ei hiaith ym Methesda, i’r amgylchedd prysur iawn a Saesneg ei iaith yn y gegin yn y ddinas fawr. Ei rôl nesaf oedd gyda Simon Radley yn y Chester Grosvenor sydd â seren Michelin, ac fe gafodd ei ddyrchafu’n Sous Chef cyn dychwelyd i Gymru i weithio gyda Shane Hughes yn Ynyshir, ger Machynlleth.  Gyda’i gilydd llwyddon nhw i ennill tri Rosette a seren Michelin yn y bwyty Cymreig yma sy’n eiconig erbyn hyn.

Hywel’s first Head Chef position was at Paul Heathcote’s Longridge Restaurant, where he earned three AA Rosettes. In 2011, he moved into the Head Chef role at Freemasons at Wiswell, which became the first and only pub restaurant in the UK to be awarded a cooking score of 7/10 in The Good Food Guide.

Hywel returned to Wales to open Beach House in June 2016 and through his leadership has taken the restaurant from strength to strength, building a reputation for modern classic cooking that’s skillful, sophisticated and full of flavour. The restaurant has a loyal following of regular local guests, along with those travelling from afar who return time and again to enjoy his carefully evolving seasonal menus.

Cafodd Hywel ei swydd gyntaf fel Prif Gogydd ym Mwyty Longridge Paul Heathcote, lle enillodd dri Rosette AA. Yn 2011, symudodd i fod yn Brif Gogydd yn Freemasons yn Wiswell, a hwnnw oedd y dafarn gyntaf a’r unig dafarn yn y DU i dderbyn sgôr coginio o 7/10 yn The Good Food Guide.

Dychwelodd Hywel i Gymru i agor Beach House ym mis Mehefin 2016 a dan ei arweiniad, aeth y bwyty o nerth i nerth, gan ddatblygu enw da am fwyd clasurol a modern sy’n grefftus, soffistigedig a llawn blas. Mae gan y bwyty nifer fawr o gwsmeriaid lleol sy’n mynd yna’n gyson, yn ogystal â’r rheini sy’n teithio o bell sy’n dod yn ôl dro ar ôl tro i fwynhau ei fwydlenni tymhorol sy’n newid o hyd.

Hywel has made many TV and radio appearances and regularly showcases his cooking at live events, including the nationwide Foodies Festival. He has twice won the Welsh regional heats in BBC1s Great British Menu, in 2020 and 2021.

Beach House has won many awards for the quality of the food, but it’s the coveted Michelin star, won in 2020, that’s most notably recognised Hywels natural ability as a chef. His 12-year-old self made a great decision!

Mae Hywel wedi ymddangos ar y teledu a’r radio nifer o weithiau ac mae’n arddangos ei sgiliau coginio’n gyson mewn digwyddiadau byw, gan gynnwys y Foodies Festival. Mae e wedi ennill rowndiau rhanbarthol Cymru ddwywaith yn y sioe Great British Menu ar BBC1, yn 2020 a 2021.

Mae Beach House wedi ennill nifer o wobrau am ansawdd y bwyd, ond y seren Michelin enwog a enillwyd yn 2020 sydd wedi rhoi’r gydnabyddiaeth orau i Hywel am ei allu naturiol fel cogydd. Fe wnaeth yr Hywel 12 oed benderfyniad arbennig o ddoeth!

Latest vacancies

Join our team

We’re always keen to talk with anyone interested in joining our Beach House teams. If you’re interested in working with us, please take a look at our latest vacancies and get in touch to find out more.